Taksimetre tamir, ayar ve tarife yükleme koşulları değişiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 28754 sayılı“Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” düzenlemesine nazaran, taksimetreler ile ilgili değişikliğe gidilecek.

Yönetmelikte taksimetreye tarife yükleme, bakım ve servis kuralları aktarılıyor. Buna nazaran de taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik müddeti 1 yıl olacak.

Taksimetrelerin tarife yükleme sürecinde, yalnızca ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış fiyatı, vakit tarifesi, uzaklık tarifesi ile ünite vakit ve ünite arayı içeren eden bedeller yüklenecek ve bunun dışında diğer süreç yapılamayacak.

Düzenlemenin birçok uygulamaya geçti

Bu Yönetmeliğin taksimetrelerin servislerdeki tamir bakımının kayda alınması süreci 1 Ocak 2023 tarihinde, öbür unsurları yayın tarihinde yürürlüğe girer.

Taksimetrelere tarife yükleme sürecinde düzenleme yapıldı

Taksimetrelerin tarife yükleme sürecinde, yalnızca ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış fiyatı, vakit tarifesi, uzaklık tarifesi ile ünite vakit ve ünite arayı ihtiva eden kıymetler yüklenecek ve bunun dışında öteki süreç yapılamayacak.

Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen şimdiki tarife bedellerinin kullanılması gerekecek.

Kullanıcı sorumluluğu getiriliyor

Yeni uygulamada, başkalarından farklı olarak taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene süreçlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların koruma edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Tamir bakım için servisler devreye giriyor

Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerince yapılacak.

Uzaktan tarife yükleme mümkün

Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme süreci, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilecek.

Uzaktan yüklemenin 20 gün evvelce yapılması mümkün

Evvelce tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme süreci, ilgili vilayet müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden 20 iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilecek.

Kelebek mühür uygulaması

Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme süreci, tamir süreci ve/veya ayar süreci sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uygulayacak.

Kelebek mühürün kaideleri var

Minimum olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, süreç tarihi, sürecin tarifi ve kelebek mührün seri numarasını içeren 2 nüsha doküman düzenleyecek ve dokümanın 1 nüshasını kullanıcıya teslim edecek.

Kelebek mühür bir defa kullanılacak

Bu süreç için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz olarak bir defa kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası, yetki evrakı numarası ve iş yeri uygunluk dokümanı numarasını içerecek halde tamir ve ayar servislerince yaptırılacak.

Elektronik imzalı evrak düzenlenecek

Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme süreci sonrasında sürece ilişkin minimum olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme tarihini içerecek biçimde elektronik imzalı evrak düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda gönderecek.

Mührün sökülmesi birinci muayene manasını taşıyacak

Meydana gelecek arıza yahut teknik/teknolojik gereksinimler sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü tamir ve ayar sürecinden sonra yapılan muayene de birinci muayene sayılacak.

Birinci muayene ayrıntısı

Taksimetrenin, araca birinci kez montajının yapılmasından yahut periyodik, ani ve şikayet muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar süreçlerinden sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından birinci muayenesi yaptırılacak.

Servis muayene kamera kaydı altında

1 Ocak 2023’ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği halde, vakte ve araya nazaran çalışma denetim süreçlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunacak.

Geçerliği devam eden muayenelerde durum

Geçerliliği devam eden metrolojik muayene evrakları, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki birinci araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

20 iş günü içinde muayene kuralı

Bugünden 20 iş günü öncesine kadar olan devirde, tamir, ayar yahut tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür yahut sitikır mühür uygulanmış durumdaki taksimetrelerin muayeneleri 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene evrakları, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki birinci araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

Zorlayan sebepler ve beklenmeyen haller

Taksimetrelerin muayenelerinin yapılmasını engelleyecek zorlayan sebeplerin yahut beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu süreçler Bakan onayı ile ertelenebilir.