Konya belediye hastanesi özelleştirme ihalesi 26 Temmuz’da

Türkiye’nin en borçlu belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu yaklaşık 40 yıldır vatandaşa hizmet veren belediye hastanesini özelleştirme yoluyla satacak. İhale 26 Temmuz’da yapılacak.

Yaklaşık 40 yıldır Konyalılara hizmet veren belediye hastanesi özelleştirme yoluyla satılacak. Özel Büyükşehir Hastanesi’nin satışına ait ilan bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlanda, toplam kamu paylarının; (Belediye Sıhhat Hastanesi A.Ş.’de yüzde 96,66 paya tekabül eden 193 bin 331 adet pay ve Sağ-Taş A.Ş.’de yüzde 51 paya tekabül eden 510 bin adet pay ) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanununun 18’inci hususu ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış tekniğiyle satışının 26 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

12 TAKSİTTE ÖDENECEK

Duyuruda, süreksiz teminat 1 milyon lira olarak ilan edildi. İhale bedeli yüzde 50 peşin kalanı 12 eşit taksit olarak ödenecek.

Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin ve halihazırda hastane binası ve hastane otoparkı olarak kullanılan alanlar 3 yıl süreyle istekli tarafından kullanılabilecek.

2022 yılı yıllık kullanım bedeli 1 milyon 500 bin TL+KDV olarak belirlendi.

İşte ilanın tam metni: 

KAMU PAYLARI BLOK SATIŞ METODUYLA İHALE EDİLECEKTİR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1-İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Sıhhat Hastanesi Anonim
Şirketinde sahip olduğu 192.665 adet, Sağ-Taş Sıhhat Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinde sahip olduğu 230.000 adet payın tamamının, Karatay Belediyesinin Belediye Sağlık
Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sıhhat Tesisleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet payın tamamının, Meram Belediyesinin
Belediye Sıhhat Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sıhhat Tesisleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet payın tamamının, Selçuklu
Belediyesinin Belediye Sıhhat Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş
Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin
tamamının, Konya Belediyeler Birliğinin Sağ-Taş Sıhhat Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet payın tamamının, (Toplam Kamu Payları: Belediye
Sağlık Hastanesi A.Ş.’de %96,66 paya tekabül eden 193.331 adet pay ve Sağ-Taş A.Ş.’de
%51 paya tekabül eden 510.000 adet hisse) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanununun 18’inci hususu ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış formülüyle satışı işidir.
2- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ile ihalenin hali:
İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis
toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi ve saati: 26.07.2022 Salı günü saat 15.30
İhale Yolu: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 18’inci
maddesine nazaran Blok Satış Usulü Açık Arttırma yöntemi ihale prosedürü ile yapılacaktır.
3- Süreksiz teminatı:
İhale konusu işin süreksiz teminatı 1.000.000,00 TL.’dir. (BirMilyonTürkLirası)
4- İhaleye girebilme kuralları ve İhaleye katılamayacak olanlar:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen evraklar:
4.1. Dilekçe,
4.2. Tebligat için adres beyanı,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi yahut imza sirküleri,
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza
beyannamesi,
4.3.2. Hükmî kişi olması halinde, ilgisine nazaran hukukî kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile hukukî kişiliğin idaredeki vazifelileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi yahut bu konuları tevsik eden dokümanlar, mevzuatı gereği hukukî kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış
belge ile hükmî kişiliğin imza sirküleri,
4.4. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
4.5. İhaleye katılmak isteyen gerçek yahut hukuksal şahısların Konya Büyükşehir Belediyesine
herhangi bir borcu bulunmadığına dair doküman,
4.6. İlanda istenen evrakların konulacağı, Müracaat Sahibi’nin adı-soyadı/unvanı ile
“Belediye Sıhhat Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sıhhat Tesisleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketindeki Kamu paylarının satışı ihalesine ait gerekli belgeler” ibaresi bulunan
bir evrak,
4.7. Ortak teşebbüs olması halinde ortak teşebbüs beyannamesi,
4.8. İstekliler ismine vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli ismine katılan kişinin ihaleye
katılmaya ait Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.9. Süreksiz teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları
makbuz yahut Özelleştirme Uygulamalarında Kıymet Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin 15.
maddesinde belirtilen teminat yerine geçen evraklardan rastgele birisi. (Teminat mektubu
verilmesi halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.)
4.10. Hastane lisansının/ruhsatının öbür ruhsatlarla birleşme dahil 10 yıl müddetle Konya
merkezde (Selçuklu, Karatay, Meram) kalacağına ait taahhüt.
4.11. İhaleyi yapan yönetimin ita amirleri, İhale süreçlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve denetlemekle misyonlu olanlar ve bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar
(ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Özelleştirme kanunu ve başka kanunlardaki
hükümler yeterince süreksiz yahut daima olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
ihaleye katılamazlar.
5- İstenen dokümanların verileceği yer ve müracaat mühleti ile şartnamenin temin edileceği yer:
5.1. İsteklilerin en geç 26.07.2022 Salı günü saat 11.00 e kadar istenen evrakları, Konevi
Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1 Daire: 105 Meram/KONYA adresindeki Belediyemiz Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine vermeleri koşuldur.
Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
5.2. İhale şartnamesi bedeli 500,00 TL. olup, şartname mesai saatleri içerisinde Gelir
Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinde görülebilir. Lakin, ihaleye başvuracak olanların,
idarece onaylı ihale şartnamesini satın almaları mecburidir.
5.3. İhale şartnamesini almış olanlara talepleri halinde durum tespiti yapmak, idari ve mali
bilgiler almak üzere hastane ziyaretinde bulunma ve yöneticilerle görüşme imkanı sağlanacaktır.
5.4. İhale günü açık artırmaya geçilmeden evvel finansal tablolar, sermaye artış ve
taahhütleri hakkında ihale kurulu tarafından son durum bilgilendirmesi yapılacaktır.
6- Pay satış bedelinin ödeme formu Hastane ve Otopark alanı kullanımı:
6.1. Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası
üzerinden sonuçlandırılacaktır.
6.2. İhale bedeli %50 peşin kalanı 12 eşit taksit olarak ödenecektir.
6.3. Mülkiyeti Belediyemize ilişkin ve halihazırda hastane binası ve hastane otoparkı olarak
kullanılan alanlar 3 yıl süreyle istekli tarafından kullanılabilecektir. 2022 yılı yıllık kullanım
bedeli 1.500.000,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, bu ölçü devam eden yıllarda bir önceki
kullanım bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara nazaran değişim oranında
artırılacaktır. Selçuklu Belediyesinden kiralanan kısımların kira kontratları motamot istekliye
devrolmuş olacaktır. İhale onay tarihinden itibaren bu yerlerin de kira sorumluluğu istekliye aittir.
6.4. Belediye, son müracaat tarihi ile ihale tarihini muhakkak bir tarihe kadar uzatmakta
serbesttir. Bu konu son müracaat tarihinin sona ermesinden evvel duyurulacaktır.
6.5. İhalelerle ilgili öbür konular ihale şartnamesinde yer almaktadır.
7- İlgili mevzuat ve yönetimin yetkisi:
7.1. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale, 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür.
7.2. Belediye, Özelleştirme Uygulamalarında Kıymet Tespiti ve İhale Yönetmeliği gereği
ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğinde yapmakta özgürdür.
7.3. Pay satış bedeli özelleştirme süreçleri; KDV’den muaftır.
İlan olunur.